Gebruiksvoorwaarden

Essity Netherlands B.V.
Postbus 670
3708AH Zeist
KvK-nummer: 30135846

In dit document zijn verwijzingen naar “Essity”, “ons” of “we/wij” verwijzingen naar Essity Hygiene Products Zeist B.V. als provider van deze webpagina (“Site”). Deze Gebruiksvoorwaarden gelden met betrekking tot de Site en andere webpagina's en diensten die naar deze Gebruiksvoorwaarden verwijzen. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.


Juridische verklaring

Het materiaal op deze Site wordt door Essity als een service aan haar klanten ter beschikking gesteld en mag uitsluitend ter informatie worden gebruikt. Met betrekking tot het downloaden van exemplaren ervan gelden de onderstaande bepalingen. Door het downloaden van materiaal van deze Site stemt u in met deze Gebruiksvoorwaarden.


Informatie m.b.t. merken

Alle rechten ten aanzien van de namen, logo’s en merken afgebeeld op deze Site berusten bij Essity, haar groepsmaatschappijen, of haar licentiehouders. Essity’s merken mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Essity. Dit geldt ook voor gebruik in reclame voor en promotie van producten van Essity.

Beperkt gebruik/licentie voor één exemplaar

De content op deze Site, zoals tekst, grafische vormgeving, logo’s, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips en software, is beschermd op grond van de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Alle rechten ten aanzien van de content berusten bij Essity, haar groepsmaatschappijen of haar licentiegevers.

Deze Site of een gedeelte van deze Site mag niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, verkocht, doorverkocht of anderszins commercieel worden geëxploiteerd dan uitdrukkelijk schriftelijk door Essity is toegestaan. U mag één exemplaar van de informatie op Essity-Sites uitsluitend voor eigen, niet-commercieel, intern gebruik op één enkele computer downloaden.

U mag de content niet voor commerciële doeleinden wijzigen, gebruiken of overdragen; evenmin mag u verklaringen m.b.t. het auteursrecht of andere eigendomsrechtelijke verklaringen uit de content schrappen. Het is zonder onze schriftelijke toestemming niet toegestaan deze Site op te nemen of een koppeling naar een andere pagina dan de beginpagina ervan aan te maken.


Afwijzing van garanties

De informatie in deze voorwaarden is “as is” zonder enigerlei expliciete of impliciete garantie, waaronder garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of geschiktheid voor een specifiek doel. Indien Essity een koppeling naar een externe webpagina opneemt, is een dergelijke koppeling uitsluitend bedoeld ten dienste van de gebruiker en is Essity niet aansprakelijk voor de content of nauwkeurigheid van de informatie op deze webpagina.

In geen geval is Essity aansprakelijk voor ongeacht welke schade, zoals, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten of verlies van informatie voortvloeiend uit het gebruik of onvermogen tot gebruik van de informatie, zelfs indien Essity van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte gesteld is.

Voorts garandeert Essity niet de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, grafische vormgeving, koppelingen of andere punten die onderdeel van deze informatie kunnen zijn. Essity mag te allen tijde zonder kennisgeving wijzigingen in deze content of de daarin beschreven producten aanbrengen. Essity verplicht zich niet tot het bijwerken van de informatie of ander op deze Site geplaatst materiaal.


Door de gebruiker ingezonden materiaal

Materiaal, informatie of andere communicatie dat/die u naar deze Site stuurt of erop plaatst, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk, niet-exclusief, vrij van royalty’s en onherroepelijk (“Communicatie”). Essity heeft geen verplichtingen ten aanzien van de Communicatie anders dan dwingendrechtelijk uit toepasselijke wet- en regelgeving voortvloeien.

Het staat Essity vrij om Communicatie, met inbegrip van alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en al hetgeen hierin vervat is voor alle mogelijk commerciële en niet-commerciële doeleinden openbaar te maken, te kopiëren, distribueren, op te nemen en/of anderszins te gebruiken.

Op de verwerking door Essity van door u naar deze Site of anderszins naar Essity verzonden persoonsgegevens, is de Privacy- en Cookiebeleid hieronder van toepassing.

U mag geen Communicatie plaatsen die kan worden beschouwd als aanstootgevend of een inbreuk op de privacy van anderen of die kan worden beschouwd als commerciële marketing of die op enigerlei wijze illegaal, onrechtmatig of ongepast is. Essity behoudt zich het recht voor dergelijke Communicatie te verwijderen en om u in dat geval uit te sluiten als gebruiker van onze Site of service.

Voor het gebruik van externe service, zoals Facebook, kunnen de externe voorwaarden ook van toepassing zijn. Zo verklaart Facebook zijn “Voorwaarden en beleidsregels” geldig voor alle bezoekers en gebruikers van Facebook, en we raden u aan om deze voorwaarden voorafgaand aan het gebruik van een dergelijke externe service door te lezen.


Overige

Essity mag deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze geplaatste versie bij te werken.
Essity behoudt zich te allen tijde geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving het recht voor tot (1) wijzigen van deze Juridische Verklaring; (2) controleren en verwijderen van geplaatst materiaal; en/of (3) niet meer beschikbaar stellen van de Site.

Indien blijkt dat een begrip, voorwaarde of bepaling in deze Juridische verklaring onwettig, ongeldig, nietig of om ongeacht welke reden onuitvoerbaar blijkt te zijn, worden de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige begrippen, voorwaarden en bepalingen op geen enkele wijze beïnvloed of aangetast.