Actievoorwaarden Tempo boxen - Tikkie Terug

Actievoorwaarden Tempo boxen - Tikkie Terug

Artikel 1 Algemeen

Essity Netherlands B.V. gevestigd te Zeist aan de Arnhemse Bovenweg nummer 120 (hierna: “de onderneming”) organiseert ter promotie van Tempo boxen - in de periode van 28 maart 2022 tot en met 8 mei 2022 - een cashback actie, hierna: ‘de Actie’ waarbij deelnemers aan de Actie eenmalig het hele aankoopbedrag van 1 product via Tikkie retour kunnen ontvangen.

De Actie heeft als doel om mensen het product te laten uitproberen en merkbekendheid te creëren. Door deelname aan de cashback aanvaardt de deelnemer deze actievoorwaarden. Deelname kan gedurende de actieperiode plaatsvinden via de app van Tikkie. De te vergeven actiekorting is beperkt, op = op.

De Actie duurt t/m 8 mei 2022, maar zodra de maximaal te vergeven actiekorting is bereikt, is het niet meer mogelijk om via de actiewebsite aanspraak te maken op de Actiekorting. Tikkie zal hier melding van maken op de actiewebsite.

Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen via de Actiepagina https://www.tempo-world.com/nl-nl/tikkie Eventuele andere informatie of vragen kunt u stellen aan onze consumentenservice te bereiken via de contact pagina op onze website Neem contact met ons op - Tempo (tempo-world.com) 

Artikel 2 Deelnemers

Voor deelname aan de Actie is een minimumleeftijd van 18 jaar vereist. Ieder natuurlijke persoon kan eenmalig deelnemen aan deze actie, zolang deze de minimumleeftijd van 18 jaar heeft bereikt en woonachtig is in Nederland. Deelname door minderjarigen is enkel toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van de ouders of voogd.

De onderneming heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de Actie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen. Door uitsluiting komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor de cashback.

Artikel 3 Deelname en deelnemende producten

  • Deelnemers kunnen één keer deelnemen aan de Actie.
  • De Actie geldt uitsluitend op de deelnemende producten te noemen: alle soorten Tempo boxen (original, natural & soft, light box, xxl box, soft & sensitive).

De Actie geldt uitsluitend voor aankoop van de deelnemende producten bij:

alle supermarkten en drogisterijen in Nederland waar Tempo producten verkocht worden.

Online bestellingen voor bezorgen en/of afhalen bij een filiaal zijn uitgesloten van de actie.

Digitale kassabonnen voor het doen van boodschappen in een filiaal zijn uitgesloten van de actie.

Aankopen via bol.com zijn ook uitgesloten van deelname.

Artikel 4 Communicatiekosten

Aan deelname aan deze actie zijn geen communicatiekosten verbonden.

Artikel 5 Actieopzet

  • De Actie start op 28 maart 2022 en de te vergeven actiekorting is beperkt, op=op. De Actie duurt t/m 8 mei 2022, maar zodra die maximaal vergeven actiekorting is bereikt, is het niet meer mogelijk om via de actiewebsite aanspraak te maken op de actiekorting.
  • Tikkie zal hier melding van maken op de Actiewebsite.
  • Om op een geldige manier deel te nemen aan de Actie, moet de deelnemer de volgende procedure doorlopen en een Tikkie account hebben of aanmaken: de deelnemer moet één van de deelnemende producten bij een deelnemende supermarkt aankopen, in dit geval 1 Tempo box en hier een fysieke bon van hebben. Via de Tikkie app kan via acties, na akkoord op de Actievoorwaarden, de bon gescand worden. Na controleren van de kassabon zal de cashback van 100% van het aankoopbedrag binnen 1 dag uitbetaald worden op het bij Tikkie bekende rekeningnummer. Essity Netherlands BV behoudt zich het recht om de terugbetaling te weigeren bij gebrek aan van een geldig aankoopbewijs.
  • De Actie is van toepassing op deelnemers die gedurende de actieperiode een deelnemend product hebben gekocht bij een deelnemende supermarkt in Nederland. 

Artikel 6 Klachten

Eventuele klachten over deze actievoorwaarden en hetgeen hieruit voortvloeit kunnen binnen vier weken na het einde van de Actieperiode worden ingediend bij de consumentenservice te bereiken via de contactpagina Neem contact met ons op - Tempo (tempo-world.com) . De onderneming zal zich naar beste kunnen inspannen om de klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. Indien de klacht door de onderneming niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan de deelnemer vervolgens de klacht indienen bij de Kansspelautoriteit (www.kansspelautoriteit.nl).

Artikel 7 Wijziging van de spelvoorwaarden

De onderneming behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen (de organisatie) de Actie stop te zetten of de Actie en/of deze actievoorwaarden te wijzigen. Wijziging of aanpassing van de spelvoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door de onderneming bekend gemaakt worden via actiepagina https://www.tempo-world.com/nl-nl/tikkie. De Actievoorwaarden zullen niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.

Artikel 8 Privacy

In de privacyverklaring van de Tikkie app lees je over het gebruik van jouw persoonsgegevens en hoe je jouw rechten kan uitoefenen. De onderneming verwerkt uitsluitend persoonsgegevens in het kader van deze actie indien u besluit contact op te nemen met de Consumentenservice van de onderneming. Indien u geen contact opneemt met de Consumentenservice ontvangt de onderneming geen persoonsgegevens.

U leest meer over het gebruik van uw persoonsgegevens door de onderneming in de privacyverklaring, welke hier te raadplegen is Privacybeleid - Tempo (tempo-world.com).

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Ondanks de grootst mogelijke zorg die de onderneming aan het beheer van de website en de organisatie van deze actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Druk- of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in door de onderneming gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen de onderneming niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de onderneming in het leven roepen. De onderneming is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) deze actie. De onderneming is voorts niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
De deelnemer vrijwaart de onderneming van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze algemene actievoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.