Voorwaarden voor deelname aan de actie “90 jaar Tempo”

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de actie “90 jaar Tempo”:

1. Onderwerp van de voorwaarden voor deelname en organisator

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de actie “90 jaar Tempo”. Door deel te nemen aan de actie, worden deze voorwaarden voor deelname aanvaard.
 2. De organisator is Essity Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Duitsland (hierna “organisator”).

2. Criteria voor deelname

 1. In aanmerking voor deelname komen alle natuurlijke personen die 18 jaar of ouder zijn en woonachtig zijn in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland of Nederland. Minderjarigen hebben toestemming van hun wettelijk vertegenwoordiger nodig om deel te nemen. Medewerkers van de organisator en haar zakenpartners zijn uitgesloten van deelname. Dit geldt ook voor familieleden van medewerkers. Ook uitgesloten van deelname zijn medewerkers van externe bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van de actie en hun familieleden.
 2. Deelname door middel van elektronische registratiesystemen, collectieve dienstverleners en elke andere vorm van geautomatiseerde deelname is verboden.

3. Actieperiode

 1. De actie begint op 1 juli 2019 en eindigt op 15 oktober 2019 om 23.59 uur (CET). Late inzendingen, om welke reden dan ook, worden niet geaccepteerd. In dit verband is het tijdstip van ontvangst van de gegevens op de servers van de organisator doorslaggevend.
 2. De actieproducten, zoals hierna gedefinieerd, worden geleverd aan winkeliers in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland. De organisator heeft er echter geen invloed op wanneer de individuele winkeliers de actieproducten precies in hun assortiment opnemen. De organisator kan dus niet garanderen dat de actieproducten commercieel beschikbaar zijn tot het einde van de actieperiode.
 3. Het aantal geschenken dat de organisator op voorraad heeft, is beperkt. De organisator heeft echter een voorraad die overeenkomt met het verwachte aantal deelnemers.

4. Modaliteiten van deelname aan de actie

 1. Om deel te nemen aan de actie, is de aankoop vereist van een pak Tempo-zakdoekjes Original (42x10), een Tempo Original Box (Single, Duo of Trio) of een Tempo Light Box, die met een sticker op de verpakking naar de actie verwijzen (hierna “actieproducten”).
 2. De verpakkingen van de actieproducten bevatten een actiecode die u het recht geeft om deel te nemen aan de actie. Deze actiecode bevindt zich bij de Tempo-dozen op het treklipje en bij de Tempo-zakdoekjes Original (42x10) aan de binnenkant van de verpakkingsfolie, waarbij de actiecode aan de buitenkant van de verpakkingsfolie niet zichtbaar is, maar met de aanduiding “Tempo-code” is gemarkeerd. Elke actiecode kan slechts één keer worden ingewisseld. Een deelnemer kan echter meerdere keren deelnemen aan de actie met verschillende actiecodes.
 3. Om deel te nemen aan de actie, moet de deelnemer de actiecode, zijn naam en een geldig e-mailadres invoeren op de website www.tempo-world.com. Alleen de deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Onmiddellijk na de inschrijving hoort de deelnemer of er nog geschenken beschikbaar zijn of dat alle beschikbare geschenken al zijn vergeven.
 4. Als er nog geschenken beschikbaar zijn, kan de deelnemer kiezen tussen verschillende geschenken:
  a. een persoonlijke houder gemaakt van karton (zonder inhoud) die kan worden geplaatst over een Tempo Original Box, of
  b. een persoonlijke houder gemaakt van karton (zonder inhoud) die kan worden geplaatst over een Tempo Light Box, of
  c. een begroetingsbox (cadeauverpakking bestaande uit een persoonlijke kaart voor de ontvanger en twee Tempo Single Packs), die naar een adres naar keuze worden verstuurd.
 5. Als de deelnemer heeft gekozen voor een geschenk, kan hij dit individualiseren door:
  a. uit zes ontwerpsjablonen een ontwerp te kiezen voor zijn houder of begroetingsbox, en
  b. een tekst voor zijn houder of een tekst voor de kaart in de begroetingsbox toe te voegen, en/of
  c. een afbeelding voor zijn box en/of een afbeelding voor de kaart in de begroetingsbox te uploaden.
 6. De organisator behoudt zich het recht voor om de teksten en afbeeldingen te controleren voordat ze worden afgedrukt op de houder of op de begroetingsbox en de kaart. De organisator heeft het recht om teksten en/of afbeeldingen naar eigen goeddunken af te wijzen indien en voor zover deze een pornografische, gewelddadige, extremistische, nationaalsocialistische, discriminerende, kleinerende, vernederende of anderszins aanstootgevende inhoud hebben of kunnen hebben, de reputatie of het aanzien van het merk Tempo in het openbaar schaden of de rechten van derden of wettelijke bepalingen schenden of kunnen schenden. Daarnaast heeft de organisator het recht om dergelijke teksten en/of afbeeldingen af te wijzen die vreemde merken, in het bijzonder merken van concurrenten, bevatten.
 7. Indien de organisator teksten en/of afbeeldingen om de in lid 4, punt 6, uiteengezette redenen afwijst, meldt de organisator dit aan de deelnemer per e-mail. In dit geval heeft de deelnemer het recht om de actiecode (die in dit geval weer wordt ontgrendeld) opnieuw te gebruiken met een andere tekst en/of afbeelding.
 8. Elke deelnemer verzekert zich ervan dat de geüploade afbeeldingen geen inbreuk maken op rechten van derden, in het bijzonder auteurs- en persoonlijke rechten en intellectuele-eigendomsrechten, en geen inbreuk maken op wettelijke bepalingen. Hij verzekert zich ervan dat hij recht heeft op de gebruiksrechten voor de geüploade afbeeldingen die nodig zijn voor de doeleinden zoals uiteengezet in deze voorwaarden voor deelname. De deelnemer verzekert zich er tevens van dat alle personen op de afbeeldingen toestemming hebben gegeven voor publicatie zoals uiteengezet in deze voorwaarden voor deelname.
 9. Nadat de deelnemer zijn persoonlijke houder of begroetingsbox heeft ontworpen, wordt hij gevraagd de naam van de ontvanger (voor-en achternaam), alsmede een geldig verzendadres van zijn keuze in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland of Nederland op te geven. De deelnemer verzekert zich ervan dat de ontvanger instemt met de ontvangst van de houder of de begroetingsbox.
 10. De houder of de begroetingsbox wordt gratis verstuurd naar het adres dat door de deelnemer wordt verstrekt. Indien de zending niet kan plaatsvinden wegens onjuiste of onvolledige naam- of adresgegevens, is de organisator niet verplicht om nader onderzoek te doen. In het geval van een onbestelbare houder of begroetingsbox is de organisator niet verplicht om deze opnieuw te verzenden.

5. Uitsluiting en wijzigingen

 1. De organisator behoudt zich het recht voor om personen van deelname uit te sluiten als de verdenking bestaat dat ze bij deelname gebruik hebben gemaakt van ongeoorloofde hulpmiddelen of anderszins met oneerlijke methoden of middelen proberen om voor zichzelf of derden (bijv. door manipulatie of fraude) voordelen te verkrijgen. In dit geval kan de uitsluiting ook plaatsvinden na deelname met als gevolg weigering van het geschenk en/of de terugvordering ervan. Als gevolg van de uitsluiting kunnen nimmer vorderingen tegen de organisator worden ingediend.
 2. De organisator behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden voor deelname zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en de actie zonder opgaaf van redenen tijdelijk op te schorten of voortijdig te beëindigen indien de juiste uitvoering om technische, juridische of andere redenen niet langer kan worden gegarandeerd. Als gevolg hiervan kunnen nimmer vorderingen tegen de organisator worden ingediend. De actuele voorwaarden voor deelname zijn online beschikbaar.

6. Gegevensbescherming

 1. Persoonsgegevens van de deelnemers en de ontvangers van de houders of begroetingsdozen (e-mailadres, naam en adres) zullen door de organisator alleen worden verstrekt in overeenstemming met de relevante gegevensbeschermingsvoorschriften, zullen alleen voor de levering, uitvoering en verwerking van de actie (aansluitend controle voor misbruik) worden opgeslagen, verwerkt en gebruikt; voor de verzending van de premie worden de adresgegevens doorgegeven aan de betrokken verzendbedrijven. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, sub b) AVG. Voor zover de premie naar een andere ontvanger dan de deelnemer moet worden verzonden, vindt de vereiste gegevensverwerking plaats om aan het verzoek van de deelnemer te voldoen op basis van artikel 6 lid 1 sub f) AVG. Voor de afwikkeling van de actie heeft de organisator de instanties iMi salesmarketing GmbH, Matheus-Müller-Straße 3, 65343 Eltville bei Wiesbaden [•] als verwerkingsverantwoordelijke ingeschakeld die de bovengenoemde gegevens verkrijgen en voor de organisator verwerken.
 2. De verzamelde persoonsgegevens zullen worden verwijderd na de uitvoering van de actie, uiterlijk binnen dertig (30) dagen na afloop van de actie.
 3. De deelnemer kan op elk gewenst moment informatie opvragen over de gegevens die over hem zijn opgeslagen. Verder gelden trouwens de algemene kennisgevingen inzake gegevensbescherming die hier https://www.tempo-world.com/nl-nl/privacybeleid/ beschikbaar zijn. In geval van tegenstrijdigheden heeft de hier gegeven informatie voorrang.

7. Disclaimer

 1. Voor de aansprakelijkheid voor schadevergoeding van de organisator gelden, behoudens wettelijke voorwaarden voor aansprakelijkheid, de volgende uitsluitingen en beperkingen.
 2. De organisator is onbeperkt aansprakelijk voor zover de oorzaak van de schade is gebaseerd op opzet of bewuste roekeloosheid. Bovendien is de organisator aansprakelijk voor de schending van verplichtingen, die de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, of voor de schending van verplichtingen waarvan de naleving essentieel is voor de juiste uitvoering van de actie en waarvan in redelijkheid kan worden verwacht dat ze worden nageleefd. In dit geval is de organisator echter alleen aansprakelijk voor de redelijkerwijs voorzienbare schade. De organisator is niet aansprakelijk voor de schending van andere dan de in de voorgaande volzinnen uiteengezette verplichtingen.
 3. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in geval van lichamelijk letsel of overlijden, een tekortkoming na aanname van kwaliteitsgaranties voor de toestand van een product en in geval van frauduleus verborgen gebreken. Aansprakelijkheid op grond van de wet inzake productaansprakelijkheid blijft onaangetast. Voor zover de aansprakelijkheid van de organisator is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van medewerkers, vertegenwoordigers en door de organisator ingeschakelde hulppersonen of derden.

8. Slotbepalingen

 1. Indien individuele bepalingen van deze deelnamevoorwaarden nietig worden verklaard of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Een dergelijke bepaling zal, indien van toepassing, worden vervangen door een wettige bepaling van overeenkomstige strekking.
 2. Uitsluitend het Nederlandse recht is van toepassing.